Wet Werk en zekerheid aangenomen

De Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag ingestemd met de Wet Werk en zekerheid van minister Lodewijk Asscher. De wet maakt onderdeel uit van het sociaal akkoord en wordt wel gezien als de grootste hervorming van het ontslag- en arbeidsrecht van de afgelopen vijftig jaar. Door de wet wordt het ontslagrecht versoepeld en de Ww versoberd. Ook wordt de positie van flexwerkers versterkt. Zo moeten werknemers met een tijdelijk contract straks al na twee jaar in plaats van drie jaar een vaste aanstelling krijgen. De nieuwe wet gaat vanaf 1 januari 2015 in, maar een aantal maatregelen (zoals de versoepeling van het ontslagrecht en aanpassingen van de Ww) volgen later.

Proeftijd en opzegtermijn tijdelijk contract
Met de ingang van de nieuwe wet per 1 januari 2015 mogen werkgevers geen proeftijd meer hanteren in tijdelijke contracten met een looptijd van minder dan zes maanden. Ook worden de regels omtrent het opnemen van een concurrentiebeding in tijdelijke contracten strenger. Alleen vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen is dit nog toegestaan. Ook moeten werkgevers bij het aflopen van een tijdelijk contract van zes maanden of langer vanaf 1 januari 2015 uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of het contract al dan niet verlengd wordt.

Ketenbepaling en versoepeling ontslagrecht
Per 1 juli 2015 wordt de tweede batch van maatregelen van kracht. De ketenbepaling wordt verkort. Werknemers met een tijdelijk contract krijgen dan niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar (of na drie contractverlengingen) een vaste aanstelling. Ook de periode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden. Hierdoor moeten ‘draaideurconstructies’, waarin werknemers in dienst worden gehouden maar de ontslagbescherming wordt beperkt, worden tegengegaan.

Ook wordt de ontslagprocedure simpeler per 1 juli 2015. Er komen twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim moet de werkgever straks bij UWV zijn. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie is de kantonrechter de aangewezen route. Procedures zullen hierdoor goedkoper worden en sneller verlopen.

Ontslagvergoeding
Werknemers die tenminste twee jaar in dienst zijn geweest, hebben per 1 juli 2015 recht op een vergoeding die gebruikt kan worden voor scholings- en werk-naar-werk-regelingen. De zogenaamde transitievergoeding.
De vergoeding is maximaal 75.000 euro, of een jaarsalaris als dat hoger is. Dat is minder dan de nu veel gebruikte kantonrechtersformule.

Ww
Per 1 januari 2016 ten slotte wordt de maximale duur van de Ww geleidelijk verkort van 38 maanden naar 24 maanden.

 

 

Reacties

Plaats een reactie