Wetten vereenvoudigd

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsgehandicapten vereenvoudigen. Zo gaan alle banen die bedrijven hebben ingericht via Wsw-detachering meetellen voor de banenafspraak. Nu nog tellen deze arbeidsplekken niet mee in de quotumbepaling als de gemeente geen nieuwe beschutte werkplek creëert. Ook wil de staatssecretaris dat, naast uitzendkracht en gedetacheerden, ook werknemers die via de inkoop van een dienst bij een organisatie aan de slag zijn meetellen. Hierbij valt te denken aan schoonmaak, beveiliging en catering. Nu tellen deze werknemers alleen mee bij de formele werkgever.

Herbezettingsvoorwaarde
Eerder was bepaald dat Wsw-detacheringen alleen meetellen als gemeenten een nieuwe beschutte werkplek hiervoor in de plaats zouden stellen. Dit zou de gemeenten stimuleren meer werkplekken aan te bieden aan mensen met een beperking. Omdat het aantal beschutte werkplekken achterblijft op de verwachting, wil Klijnsma gemeenten wettelijk verplichten deze werkplekken aan te bieden. Een koppeling met de quotumwet is hierdoor niet meer nodig en wordt daarom voorlopig opgeschort.

Inkopen diensten
Uitzendkrachten en gedetacheerden tellen al mee om te bepalen of een werkgever voldoende arbeidsbeperkten aan werk heeft geholpen. Ook werknemers die vanuit de Wsw bij een werkgever gedetacheerd zijn, tellen mee. Werknemers die via de inkoop van een dienst bij een organisatie aan de slag zijn, tellen vooralsnog alleen mee bij hun formele werkgever. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat op dit moment onderzoeken of deze ingekochte uren kunnen meetellen voor het quotum bij de werkgever die de diensten inkoopt. Rond de zomer wordt hierover meer bekendgemaakt.