Gemeentebudget arbeidstoeleiding ongelijk verdeeld

Mensen die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet krijgen onvoldoende steun en subsidies van gemeentes om aan de slag te gaan. Dit komt doordat het gemeentes minder geld kost om mensen uit de bijstand, die een hoge loonwaarde hebben, aan het werk te helpen. Zo hoeft er minder aan subsidies en begeleidingskosten te worden ingezet, terwijl er maximaal op de uitkering bespaard wordt. Dit probleem kan worden verholpen door het huidige complexe financieringssysteem aan te passen, zo bleek onlangs uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Drie alternatieve methodes
Het aantal plaatsingen van mensen met een beperking is lager dan geraamd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Een andere financieringsmethode zou tot extra arbeidsdeelname kunnen leiden. Het CPB onderzocht drie alternatieve financieringsmethodes:

1. Loonkostensubsidie (LKS) financieren op basis van werkelijke kosten door de gemeenten, terwijl het begeleidingsbudget hetzelfde blijft.

2. Het budget voor begeleidingsmiddelen anders verdelen tussen gemeenten, gebaseerd op realisaties. Het totale budget voor begeleiding blijft hetzelfde, maar gemeenten hebben een grotere prikkel om het budget aan begeleiding te besteden.

3. Het aanpassen van de financiering van beide budgetten, zodat ze beide gebaseerd zijn op realisaties.

Bij de laatstgenoemde variant is de prikkel voor gemeenten om begeleiding en LKS in te zetten het grootst. Dat leidt tot meer plaatsingen, vooral van mensen met een lagere loonwaarde.

Reacties

Plaats een reactie