Nu de banen weer schaars worden, vooral in de IT en de techniek, doen werkgevers er goed aan zich te verdiepen in wat jongeren bezig houdt. De eisen die werkgevers stellen zijn traditioneel en niet meer van deze tijd. Vooral nu de war for talent weer volop aan de gang is, doen werkgevers er goed aan een brug te slaan naar jonge talenten.

Eisen
Werkgevers eisen nog steeds een diploma die aansluit bij de functie, hoge cijfers, een aantal jaar werkervaring en dat alles liefst tegen een starterssalaris. Opvallend is dat jongeren zich bijzonder flexibel opstellen richting de werkgever.

Uiterlijk
Zo blijkt dat de meeste jongeren bereid zijn iets aan hun uiterlijk te doen, als dat een baan oplevert, denk bijvoorbeeld aan het afscheren van de hipsterbaard, het verwijderen van een piercing of het bedekken van een tattoo. Slechts 11% geeft aan helemaal niets te veranderen aan het uiterlijk voor een baan.

Jong en flexibel
Levenslang flexwerk wordt voor steeds meer mensen werkelijkheid. Dat is voor veel mensen een schrikbeeld. Een vaste baan biedt vertrouwen, een vast salaris en de mogelijkheid een huis te kopen. Jongeren daarentegen verkiezen een flexibel contract (57%) boven een vast contract. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat er sinds 2010 meer jongeren zijn met een flexibele arbeidsovereenkomst dan met een vast contract.

Vast contract
Toch hechten jongeren wel degelijk aan een vast contract. Als ze jong zijn, voelen ze zich senang bij tijdelijke contracten, maar ook zij zien de voordelen van een vast contract. Dan komt toch het huisje, boompje, beestje om de hoek kijken.

 

Het mkb is nog altijd zeer terughoudend om vast personeel in dienst te nemen. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 300 mkb-bedrijven. 61,5% van de ondervraagde bedrijven verwacht dit jaar te groeien, maar 60,4 procent vindt het aannemen van vast personeel te risicovol. Het aantrekken van flexibele arbeidskrachten vindt 52,3% is de oplossing om de groei van hun onderneming te realiseren. Dit blijkt uit een onderzoek van Panelwizard in opdracht van Timing.

Redenen
De redenen die worden aangegeven om flexibele arbeidskrachten aan te trekken zijn:

De uitkomsten van het onderzoek laten duidelijk zien dat mkb’ers belemmeringen ervaren om vast personeel in dienst nemen.

Werving & Selectie
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat 68,4% van het mkb de werving en selectie van nieuw personeel zelf doet en niet uitbesteedt en 25% is niet goed op de hoogte van alle wet- en regelgeving op personeelsgebied.

Wet werk en zekerheid
Vooral de Wet werk en zekerheid krijgt veel kritiek van het mkb. De wet is bedoeld om meer mensen met een flexibel contract aan een vaste baan te helpen, maar het tegendeel is waar. Volgens Paul Haarhuis, commercieel directeur van Timing, is daarmee het bewijs geleverd dat de groei van de werkgelegenheid hieronder lijdt.

Doordat in de afgelopen jaren de oorzaken van verzuim sterk veranderd zijn, hoeft de bedrijfsarts  niet meer altijd te worden ingeschakeld. Volgens Titus Kramer van Capability zijn de zorgen voor het dreigende tekort aan bedrijfsartsen sterk overtrokken.

Uit een onderzoek van Capability blijkt dat bij één op de zes ziekteverzuimgevallen de oorzaak financiële problemen zijn. Daarbij heb je geen bedrijfsarts nodig, maar iemand die kennis heeft van schuldsanering en de verzuimmanager.

Daarnaast is de sterke groei van zzp’ers van grote invloed op het verzuim. Een zzp’er zal minder verzuimen omdat voor hem geldt: niet werk, geen geld.

Als laatste punt haalt Kramer aan dat bedrijven vaak onnodig een bedrijfsarts inschakelen. Het is volgens hem achterhaald dat je als zieke werknemer fysiek moet langskomen zodat de bedrijfsarts beoordeelt wat de reden van verzuim is. Waarom kan dat niet online. Dat bespaart bovendien veel tijd en geld.

Bij sweethearting geeft personeel goederen gratis of met hoge korting weg aan familie en vrienden. Het is een groeiend probleem en kost de Nederlandse detailhandel jaarlijks zo’n 60 miljoen euro. Dat is een derde van de totale schade door interne fraude. Hoe ga je hier als werkgever mee om?

Wees alert, ook bij het aannemen van nieuwe mensen. Het komt voor dat jongeren bij een winkel solliciteren met de bedoeling om na indiensttreding te frauderen.

Daarnaast kun je collega werkgevers waarschuwen. Zo houden retailers een lijst bij van werknemers die wegens diefstal zijn ontslagen. Er staan zo’n 1.500 mensen op de lijst, die na een jaar of vier weer van de lijst verwijderd worden.

Als werkgever mag je een frauderende werknemer op staande voet ontslaan. Werkgever en werknemer moeten elkaar kunnen vertrouwen. Als dat weg is, is de gezonde werkrelatie ook weg.

Met een stijging van 426% is de hondenuitlater in 2015 het snelst groeiende beroep. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2015 van de onlinevacaturebank Jobfeed. Daarna volgen samensteller metaal en sociale dienstverlener schulden. Deze beroepen groeide met respectievelijk 401 en 362%.

In de banengroei top 20 komen relatief veel middelbaar en laagopgeleide functies voor zoals machinist, pizzabakker en tractorbestuurder.

Meer informatie: https://www.jobfeed.nl/news.php

Op 2 februari heeft de Eerste kamer definitief ingestemd met de opvolger van de VAR, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba). Op 1 mei treedt deze wet in werking. Wel heeft staatssecretaris Wiebes een aantal toezeggingen moeten doen, waaronder een implementatiefase, waarin de Belastingdienst zich terughoudend opstelt.

De VAR was bedoeld om de aard van de arbeidsrelatie te bepalen. Als zelfstandigen een VAR-verklaring overleggen kunnen werkgevers zich vrijwaren van inhoudings- en premieplicht voor de loonheffingen en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. In de Wdba zijn opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk verantwoordelijk voor de controle op de controle op de arbeidsrelatie.

Voorbeeldovereenkomsten
In de nieuwe wet kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers voorbeeldovereenkomsten opstellen en die de belastingdienst voorleggen. De Belastingdienst publiceert overeenkomsten waarbij geen sprake is van een dienstbetrekking en stelt in samenwerking met VNO-NCW en MKB modelovereenkomsten op. Maar het is ook mogelijk om een eigen overeenkomst op te stellen. De belastingdienst beoordeelt deze overeenkomsten. Bij goedkeuring hoeft de opdrachtgever, de organisatie die een zzp’er contracteert, geen loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer (de zzp’er) moet dan wel volgens de opgestelde en goedgekeurde overeenkomst werken.

In een interview met NRC Handelsblad van 26 januari geeft Jurriën Koops – directeur Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) – zijn visie op arbeidsmarktzaken als de banengroei in de uitzendbranche realiseerde, de problemen op de arbeidsmarkt, de Dba, de opvolger van de VAR en loondoorbetaling bij ziekte.

In 2015 is het aantal uitzenduren met 10% gestegen. Omgerekend betekent dat dat de uitzendbranche 70.000 extra mensen aan het werk heeft geholpen. Daarmee staat de sector met stip op 1.

Ondanks de groeiende economie stijgt het aantal vaste banen nauwelijks. Volgens Jurriën Koops is de oorzaak niet alleen conjunctureel, maar ook structureel. De concurrentie en grillige markt dwingt bedrijven er juist toe flexibele arbeidskrachten in te zetten. De werkgelegenheid stijgt het hardst in de techniek, ICT en bij de industrie, logistiek en zakelijke markt. Daar dreigt schaarste en opleidingen sluiten niet aan bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De uitzendbranche kan daarnaast ook voor vluchtelingen de springplank zijn naar werk. Maar dat is een lastige kwestie. Denk bijvoorbeeld aan de taalbarrière, eventuele trauma’s, huisvesting en het woon-werkverkeer.

In de afgelopen 55 jaar is de ABU uitgegroeid tot een koepel van bedrijven voor werk. De meeste leden van de ABU zijn allang niet meer klassieke uitzenders. Zij doen aan payrolling, bemiddeling van zelfstandigen, of nemen het personeel- en organisatiewerk voor een bepaald productieproces over. Vandaar dat de ABU zich ook heeft gemengd in de discussie rondom de Dba, Deregulering beoordeling arbeidsrelaties, de opvolger van de VAR.

Volgens Koops schieten we alleen maar iets op met deze  nieuwe wet als ook de handhaving goed geregeld is. Want wie gaat dat allemaal controleren als we straks duizenden modelovereenkomsten hebben.

Het CDA heeft de Sociaal Economische Raad (SER) de opdracht gegeven om de doorbetaling bij ziekte van loon terug te brengen van twee jaar naar acht weken. Via een basisverzekering kan dan de doorbetaling tot twee jaar worden gerealiseerd. Koops vindt dit een goed plan. Op Dit moment betaald Nederland zieke werknemers het langst door in Europa.

Zzp’ers en de arbeidsmarkt moeten de politieke agenda blijven domineren. De veranderingen gaan razend snel en de arbeidsmarkt zal alleen nog maar diverser en complexer worden.