Het Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA staat open ter internetconsultatie. Het wetsvoorstel bevat een aantal verschillende maatregelen, die bedoeld zijn om werkgevers met zieke werknemers tegemoet te komen. Zo is er financiële dispensatie zodat loondoorbetaling bij ziekte goedkoper wordt. Daarnaast wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op de re-integratie inspanningen. Deze tegemoetkoming aan werkgever moet er op haar beurt weer voor zorgen dat werknemers sneller een vast contract aangeboden krijgen. Zo bleek onlangs uit de online publicatie van het wetsvoorstel en de bijbehorende Memorie van toelichting.

Financiële compensatie

De financiële tegemoetkoming voor de loondoorbetalingskosten bedraagt in totaal € 450 miljoen per jaar. Dit zal worden gedaan in de vorm van een premievermindering per 2021. De bedoeling is dat die korting op de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds, Aof-premie, op den duur wordt vervangen door een gedifferentieerde Aof-premie.

Advies bedrijfsarts leidend

Het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de zieke werknemer bij het toetsen op re-integratie-inspanningen (RIV-toetsing) wordt straks niet meer door het UWV beoordeeld. Op dit moment is het zo dat, zelfs als u het advies van de bedrijfsarts opvolgt, het UWV kan besluiten tot een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting. Dit zorgt voor onzekerheid bij, vooral kleinere, werkgevers.

Eerste vijf jaar geen korting op WIA

Het arbeidsongeschiktheidspercentage van WIA-gerechtigden worden de eerste vijf jaar dat ze deze uitkering krijgen niet verlaagd vanwege inkomsten. Deze maatregel is een uitwerking van het voornemen in het Regeerakkoord. De bedoeling van de maatregel is dat mensen met een WIA-uitkering meer zekerheid krijgen over het behoud van de uitkering bij werkhervatting en worden gestimuleerd om te werken.

Naast deze voorstellen waarvoor wetswijzigingen nodig zijn, is er ook een aantal maatregelen die geen wetswijziging behoeven, zoals het verbeteren van de transparantie rondom de wijze van RIV-toetsing en het verstevigen van de rol van de zieke werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode.

U kunt tot 16 juli 2019 reageren op het wetsvoorstel op deze website.

HR kan nu al rekening houden met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die grotendeels vanaf januari 2020 ingaat. Zo is het vanaf januari 2020 mogelijk om werknemers langer in tijdelijke dienst te houden omdat de ketenbepaling van twee naar drie jaar gaat. Dat betekent dat als u nu iemand een tweede tijdelijk contract biedt dat eindigt op of na 1 januari 2020, u diegene nog een derde tijdelijk contract kunt geven. Krijgt deze medewerker een tweede, tijdelijk contract dat eindigt voor januari 2020, dan kunt u diegene geen derde tijdelijk contract geven. Ook hebben alle medewerkers vanaf januari 2020 recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag dat ze in dienst zijn. Loopt een contract af na januari 2020? Dan dient u deze medewerker een transitievergoeding te betalen als u haar of zijn contract niet verlengt.

Andere wijzigingen vanaf januari 2020

Naast bovenstaande wijzigingen, verandert er met de ingang van de Wab vanaf januari 2020 ook het volgende:

Benieuwd naar de gevolgen van de Wab voor uw organisatie? Volg de Wab masterclass op 12 september. Meer info: www.hr-update.nl

De verschillen in inkomsten en sociale bescherming bij baanverlies tussen hoog opgeleide, welvarende werkenden aan de ene kant, en laag opgeleide werkenden aan de andere kant worden steeds groter. Regulering van arbeid is een belangrijke factor om deze problematiek op te lossen. De grote diversiteit aan arbeidsrelaties en contractvormen leidt ertoe dat de huidige regelgeving niet meer voldoet. Er moet een nieuwe strategie ontwikkeld worden om deze problematiek op te lossen. Zo bleek onlangs uit de nota van de Commissie Regulering van werk. Deze commissie is door Minister Koolmees in het leven geroepen om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

Vijf denkrichtingen

De discussienota ‘In wat voor land willen wij werken?’ schetst de huidige situatie en stelt hierbij vijf denkrichtingen voor, waarin de volgende aspecten centraal staan:

Drie keer advies aan het kabinet

Uiterlijk 1 november 2019 zal de commissie rapporteren aan de Tweede Kamer. In het rapport zullen ze advies geven op de volgende drie vragen van het kabinet:

Na de zomerstop wordt de dienstverlening van Platform Aan de Slag geheel vernieuwd en zal het platform HR Informatie gaan heten. Bent u lezer van de nieuwsbrief? Dan hoeft u niets aan te passen, na de zomer ontvangt u vanzelf de vernieuwde nieuwsbrief. Bent u lid van Platform Aan de Slag? Dan kunt u op de nieuwe website gewoon inloggen zoals u dat nu ook doet.

HR Informatie

Als lid kunt u gebruikmaken van alle extra voordelen van de vernieuwde HR informatie:

Het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement (Woof) staat open ter internetconsultatie. Het doel van deze wet is om werknemers van een bedrijf dat failliet gaat beter te beschermen. Gaat een bedrijf failliet en maakt het daarna direct een doorstart? Dan krijgen werknemers recht op een arbeidsovereenkomst met dezelfde arbeidsvoorwaarden bij de organisatie die het bedrijf overneemt. Uitzondering is als er bij de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden. Op dat moment mag de overnemende partij wel minder werknemers overnemen. Zo blijkt uit het voorstel van Minister Dekker en minister Koolmees en de toelichting op het voorstel.

26-wekenregel

Als de overnemende partij eerst geen arbeidsplaatsen beschikbaar had, maar er blijkt binnen 26 weken na overname alsnog werk te zijn voor meer werknemers, dan dient de overnemende partij alsnog (een van de) oud-werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Reactie tot eind augustus

U kunt tot en met 31 augustus reageren op het wetsvoorstel via Internetconsultatie.

Na de zomerstop wordt de dienstverlening van Platform Aan de Slag geheel vernieuwd en zal het platform HR Info gaan heten. Bent u lezer van de nieuwsbrief? Dan hoeft u niets aan te passen, na de zomer ontvangt u vanzelf de vernieuwde nieuwsbrief. Bent u lid van Platform Aan De Slag? Dan kunt u op de nieuwe website gewoon inloggen zoals u dat nu ook doet.

HR Info
Als lid kunt u gebruikmaken van alle extra voordelen van het vernieuwde HR Info:

Meer weten? Stuur een mailtje naar j.veger [at] performa.nl

Per 1 juli 2019 gaan het wettelijk minimumloon (WML) en het minimumjeugdloon omhoog. Het volwassen minimumloon (WML) stijgt van € 1.615,80 naar € 1.635,60 bruto per maand. Dat is € 377,45 per week en € 75,49 per dag. Ook het minimumloon van werknemers tussen de 18 en 21 jaar gaat omhoog. Daarnaast gaat de leeftijd voor het WML van 22 jaar naar 21 jaar. Redenen hiervoor is dat werknemers voor gelijke werkzaamheden een gelijk loon moeten krijgen. Ook werkgevers belonen werknemers steeds meer op basis van opleiding en ervaring dan op basis van leeftijd.

Twee compensatieregelingen
U kunt gebruikmaken van twee regelingen om te compenseren voor de hogere loonkosten:

1. U kunt voor werknemers die meer dan 1248 uur per kalenderjaar werken een deel van de loonkostenstijging terugkrijgen. Deze compensatieregeling heet het Lage-inkomensvoordeel (LIV). Vanaf 1 juli 2019 geldt deze regeling voor 21- en 22-jarigen.

  1. Een deel van de loonkostenstijging voor het hogere minimumloon van 18 tot en met 20-jarigen kunt u terugkrijgen met compensatieregeling: Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon.

Er geldt een uitzondering voor werkgevers die leerwerkplekken aanbieden: zij hoeven het verhoogde minimumjeugdloon niet te betalen aan 18-, 19- en 20-jarigen.