Houdt u zich aan de arbo-verplichtingen?

Het is misschien niet bij iedereen bekend, maar er is een aantal algemene arbo-verplichtingen die voor alle organisaties gelden met ten minste één werknemer.

Het gaat dan om een aantal verplichtingen:

  1. RI&E: elke werkgever moet beschikken over een schriftelijke risico-inventarisatie en evaluatie, inclusief plan van aanpak waarin de maatregelen worden beschreven om de arbeidsrisico’s te tackelen.
  2. Ongevallenregistratie: elke werkgever moet beschikken over een ongevallenregistratie waarin alle arbeidsongevallen worden bijgehouden die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen, een blijvend letsel of ziekenhuis opname of tot de dood.
  3. Arbodienstverlening: elke werkgever is verplicht zich te laten bijstaan door één of meerdere gecertificeerde deskundigen op het gebied van preventie en bescherming.
  4. Ziekteverzuim: de werkgever dient een ziekteverzuimbeleid te voeren.
  5. Bedrijfshulpverlening: de werkgever moet zich laten bijstaan door één of meer werknemers om bij incidenten snel en adequate hulp te bieden aan de aanwezigen in het bedrijf.
  6. Preventiemedewerker: elk bedrijf is verplicht om een preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen kan uitvoeren gericht op de veiligheid en gezondheid van de werknemers.
  7. Betrokkenheid van werknemers bij Arbobeleid: de samenwerking tussen de werkgever en de werknemers op dit terrein dient te zijn geregeld in overleg via de ondernemingsraad (OR), via een personeelsvertegenwoordiging (PVT) of anderszins.
  8. Voorlichting, onderricht en toezicht: de werkgever dient te zorgen voor doeltreffende voorlichting en onderricht over gezond en veilig werken en heeft de plicht om toe te zien dat werknemers conform de instructies en voorschriften voor veilig en gezond werken handelen.

Onderzoek
In Arbo in bedrijf – een monitoronderzoek dat wordt gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – staan onder andere de nationale kerncijfers over de naleving van de Arbowet door bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat het hebben van een plan van aanpak (38%), een preventiemedewerker (43%) en een RI&E (47%) het minste worden nageleefd.

Naleving
Het best nageleefd worden de verplichtingen tot het hebben van een schriftelijke arbeidsongevallenregistratie (75% van de bedrijven met een recent ongeval), voorlichting (73%), arbodienstverlening (72%) en ziekteverzuimbeleid (71%).

Arbo-in-bedrijf-2014.pdf
Reacties

Plaats een reactie