Uitzonderingen op de nieuwe ontslagvergoeding

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal uitzonderingen gepubliceerd op de ontslagvergoeding die werkgevers na 1 juli van dit jaar verschuldigd zijn aan werknemers. Niet in alle gevallen is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. Hiermee wordt voorkomen dat werknemers met een “dubbele” vergoeding vertrekken.

Collectieve afspraken
Als er collectieve afspraken zijn gemaakt in een cao of sociaal plan, gaan deze voor op de transitievergoeding. Deze regel is ook van toepassing op cao’s die voor 1 juli 2015 stilzwijgend zijn verlengd of na die tijd doorlopen. Deze overgangsregeling geldt tot uiterlijk 1 juli 2016. Vanaf dan geldt de transitievergoeding, ook als er nog sprake is van collectieve ontslagregelingen.

Overige afspraken
Zijn er andere (individuele) afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer, dan mag de werknemer kiezen tussen de transitievergoeding en andere afgesproken vergoedingen. Kiest hij voor de transitievergoeding, dan moet hij schriftelijk afstand doen van de overige afgesproken vergoedingen. Doet hij dat niet, dan ontvangt hij de vergoeding op basis van de gemaakte afspraken.

Informatieplicht
Als werkgever heb je een informatieplicht. Zorg ervoor dat je je werknemers goed informeert over:

  • De gevolgen van het afstand doen van het recht op een ontslagvergoeding (op basis van de lopende afspraken)
  • Binnen welke termijn werknemers afstand moeten doen
  • De hoogte van de transitievergoeding waar werknemers recht op hebben
  • Het recht op de vergoedingen en voorzieningen waar werknemers recht op hebben op grond van de lopende afspraken.

Niet onder de informatieplicht van de werkgever valt de hoogte van de vergoedingen en voorzieningen die werknemers ontvangen op basis van de gemaakte afspraken. Werknemers moeten zelf beoordelen welke regeling voor het meest gunstig is.

Reacties

Plaats een reactie